برای آیندگان همین قدر می‌گویم که اصلاً برای خیلی‌ها مهم نبود که امام موسی صدر چه بر سرش رفته