برداشت افزون بر 15هزار تن هندوانه از مزارع مهر فارس