پیگیری چهار هدف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه