مهمترین عامل رسیدن به خودکفایی تولید کنندگان و صنعت گران هستند