تیم مذاکره کننده در برابر کارشکنی های آمریکا ایستادگی کند