آغاز جنگ نیابتی علیه ایران برابر با نابودی اسرائیل است