اختصاص 2500 میلیارد ریال بودجه به ساخت فضاهای بهداشتی کشور