نــحوه ضبـــط ضمانــت نامـــه پیــمان هـــا ابلاغ شد