ثبات در خانه سینما به جای یا ادامه مناقشات/توجه حدی به امور صنفی