طلسم نباختن الاهلی را شکستیم | منصوریان در نفت می ماند و تیمهای دیگر به فکر مربیان دیگری باشند | از رفت