رقابت برای گرانتر بودن; LG G4 احتمالا از Galaxy S6 و iPhone 6 گران تر است