تخصیص ۱۸ میلیارد ریال اعتباربرای تکمیل شهرک صنعتی تیرور