رسیدگی به امور جوانان از دل بستن به نتایج مذاکره، برای ما ثمربخش تر است