زنجان قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می‌شود