حجازی آدم بزرگی بود و همیشه زنده است | الهلال را در عربستان هم می بریم