دشمنان بدانند فرزندان امام (ره) در بیعت خود با رهبری استوارند