نشست مسئولان باشگاه با دادستانی برای مشخص شدن تکلیف راه آهن