برخي به شيطان بزرگ اميد دارند/ در جلساتشان مي گويند با توافق هسته اي اقتصاد ما درست مي شود