دشمن از ‌باور‌ حاج احمد متوسلیان‌ها و شهید همت‌ها می‌ترسد