ملت ایران با روحیه سوم خردادی در مقابل دشمنان ایستاده است