حضور علی دایی و بزرگان فوتبال در مراسم چهارمین سالگرد ناصر حجازی / غیبت بازیکنان و مربیان فعلی استقلا