امام جمعه موقت کرمان: تامین امنیت مردم بهترین وجه خدمت است