معاونت بین‌الملل بنیاد فارابی در حال گزینش و انتخاب اولیه فیلم‌های خارجی جشنواره کودک است