فغانی مقصر بود اما عمدی در کار نیست | نبایدشماره تلفنش را پخش می کردند | هرچه زودتر با متخلفین برخورد ش