صدور گواهی مبدا فقط از طریق سامانه کارت هوشمند انجام می‌شود