رونالدو ، به نگرانی های پرز برای آینده رئال اضافه شد