خادم: گودرزی به جد در حال پیگیری رخدادهای بازی تراکتورسازی و نفت است