مولاوردی: مذاکرات برای بررسی بیمه‌های چندلایه زنان خانه‌دار با تأمین اجتماعی آغاز شده است