آمریکا با اعمال تحریم جدید برای «هشتمین» بار توافق ژنو را نقض کرد