هشدار مسئول سیاست خارجی اتحایه اروپا در مورد جنایات جنگی داعش در پالمیرا