عارف: مجلسی همراه با ملت و همگام با دولت را بسازیم