فنایی: می‌خواهند با هجمه به فغانی خودشان را مبرا کنند