مرجعیت عراق خواستار طراحی نقشه دقیق برای مدیریت جنگ شد