حضرت آیت الله وحید خراسانی:فقاهت ملعبه نیست /فقهی که ...