آیت الله جنتی:‌ هر چه در مقابل آنان بایستیم و مقاومت کنیم و متحمل ضرر و خسارات شویم ارزشمند است