چهاردهمین سالگرد شهادت وزیر راه و ترابری برگزار شد