راجرز: چه مذاکره صورت بگیرد و چه نگیرد، استرلینگ در لیورپول میماند