دل نوشته منصوریان خطاب به حجازی: روزهای خوب در راهند!