چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد