شمارش معکوس برای تعیین تکلیف حضور زنان در ورزشگاه‌ها