نابودی پرندگان عامل اصلی بروز آفا ت گیاهی/ با حذف پرندگان اکو سیستم متحمل ضررهای میلیاردی می‌شویم