نشست هم اندیشی روحانیان شاغل در دادگاه های اجرایی اصفهان - مشهد اردهال