42 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه های برتردرحوزه نرم افزار و برق ازکشورخارج می شوند