رهبر و ملت اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نخواهند داد