فیلم کوتاه «مجاز» توسط کانون پرورش فکری زنجان ساخته شد