آمریکا به مسئله هسته ای قناعت نمی کند/عربستان فرعون زمان است