ایران با دیپلماسی هوشمندانه و اتخاذ راهبرد نبرد نامتقارن آمریکا را به چالش کشیده است