مراد از پاسدار بودن تنها لباس و نشان نظامی داشتن نیست