بنیتس، کلوپ و امری گزینه‌های مربیگری رئال در فصل آینده