یک منبع امنیتی یمنی: منصور هادی طی ساعات آتی وارد استان حضرموت می‌شود